Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DeTrainingsacteurs.nl

Voorwaarden van toepassing
1. Op alle met DeTrainingsacteurs.nl gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen training(-en) mondeling, telefonisch, schriftelijk danwel per e-mail bevestigt, verklaart deze impliciet akkoord te zijn met deze voorwaarden. In de navolgende tekst dient DeTrainingsacteurs.nl telkens gelezen te worden als DeTrainingsacteurs.nl én de ter uitvoering van de overeenkomst door DeTrainingsacteurs.nl ingeschakelde derden.
Op alle met DeTrainingsacteurs.nl gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen
2.1 Met DeTrainingsacteurs.nl gesloten overeenkomsten leiden voor de DeTrainingsacteurs.nl tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij DeTrainingsacteurs.nl gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van DeTrainingsacteurs.nl verlangd kan worden.

2.2 Als DeTrainingsacteurs.nl voor de uitvoering van een met DeTrainingsacteurs.nl gesloten overeenkomst derden inschakelt, is DeTrainingsacteurs.nl gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, zoals de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voorzover DeTrainingsacteurs.nl voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is DeTrainingsacteurs.nl uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

3.1 Indien DeTrainingsacteurs.nl enkel de rol hebben van tussenpersoon die opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in contact brengt zijn wij geen bemiddelaar of schakel in het proces tussen opdrachtgever en trainingsacteur. Wij faciliteren dan slechts het eerste contact. Wij zijn niet verantwoordelijk voor afmeldingen of anderzijds. ALLE afspraken die gemaakt worden zijn rechtstreeks, wij hebben hier geen rol in en derhalve ook geen enkele aansprakelijkheid.

3.2 Indien met DeTrainingsacteurs.nl in overeengekomen dat er full service zal plaatsvinden dan betekent dat:
DeTrainingsacteurs.nl selecteert en bemiddeld de trainingsacteurs.
De facturatie hiervoor kan in één totaal naar DeTrainingsacteurs.nl
DeTrainingsacteurs.nl regelt de uitbetaling.
De trainingsacteurs ontvangen een naam en telefoonnummer van een contactpersoon op locatie.
Mocht een trainingsacteur onverwacht afmelden zal DeTrainingsacteurs.nl een vervanger regelen zoals omschreven in punt 2.1

Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1 Annulering van meer dan 3 maanden vooraf is kosteloos. Bij annulering binnen 3 maanden is men de aanbetaling als administratie-/ annuleringskosten verschuldigd. Indien het gehele bedrag reeds is betaald wordt 80% van de betaling geretourneerd. Indien er nog niets is betaald wordt 20% in rekening gebracht.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd maar minimaal €150,-.
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

Indien DeTrainingsacteurs.nl haar afspraken niet kan nakomen door overmacht (bijvoorbeeld natuurrampen, epidemieën, oorlogen en/of ziekte) zullen we er naar streven op een ander moment de te verwachten kwaliteit te leveren.

4.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.3 Als de met DeTrainingsacteurs.nl gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt de met DeTrainingsacteurs.nl gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Betaling
5.1 Alle door DeTrainingsacteurs.nl opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

5.2 Als van DeTrainingsacteurs.nl meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan DeTrainingsacteurs.nl voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Concurrentiebeding
6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom
7.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door DeTrainingsacteurs.nl ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft DeTrainingsacteurs.nl houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
7.2 Alle rechten van beeld-en geluidsmateriaal wat door DeTrainingsacteurs.nlwordt geproduceerd is gerechtigd zonder overleg vooraf de beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals haar website(s) of promotie DVD’s of andere kanalen.
7.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is DeTrainingsacteurs.nl te allen tijde gerechtigd om de handelsnaam DeTrainingsacteurs.nl op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Aansprakelijkheid
8.1 DeTrainingsacteurs.nl danwel de acteur of trainer in opdracht van DeTrainingsacteurs.nl, is niet aansprakelijk voor psychisch disfunctioneren, leed of fysiek letsel bij de deelnemer, beschadigingen of vermissing van persoonlijke eigendommen, beschadiging van de door de opdrachtgever verleende werkruimte of in bruikleen gegeven materialen.
De opdrachtgever vrijwaart DeTrainingsacteurs.nl geheel van aanspraken van derden of van deelnemers, die door de opdrachtgever zijn aangemeld, t.a.v. de hierboven beschreven gebeurtenissen tenzij hierbij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de acteur en/of trainer in dienst van DeTrainingsacteurs.nl. Als DeTrainingsacteurs.nl gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

8.2 Voor zover fysieke activiteiten deel uit maken van de met DeTrainingsacteurs.nl gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Recht
9. In geval van een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij een geschil wordt eerst mediation toegepast door een voor beide partijen acceptabele mediator. Pas en indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt een gerechtelijke oplossing gezocht.

Disclaimer


Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of onduidelijk is.  
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van Hebbes Media, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website(s) te kunnen raadplegen. 

De informatie op de website van Hebbes Media wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.